1 Veljavnost in uporaba politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti

Ta Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti (v nadaljevanju Politika) velja za vsakogar, ki skladno z določili te Politike šteje za Uporabnika.

Ta Politika velja za Uporabnika, ko prvič začne koristiti storitve upravljavca in pri vseh kasnejših koriščenjih. Z uporabo spletnega mesta Uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike.

Izrazi »Uporabnik«, »storitev«, »spletno mesto« in »spletna stran«, uporabljeni v tej Politiki imajo enak pomen, kot je opredeljen v Pogojih uporabe z dne 15.02.2018.

Izrazi »vi«, »vas«, »vaš« uporabljeni v tej politiki pomenijo »Uporabnika«, kot je opredeljen v Pogojih uporabe z dne 15.02.2018.

Izrazi »mi«, »nas«, »naš« uporabljeni v tej politiki pomenijo upravljavca.

Z uporabo storitve se Uporabnik strinja z zbiranjem in uporabo informacij, na način in v mejah, ki so opredeljeni v tej Politiki. Upravljavec si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti to Politiko brez predhodnega obvestila. Z nadaljnjo uporabo storitev upravljavca po spremembi te Politike Uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2 O varstvu osebnih podatkov

2.1 Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se zbirajo pri koriščenju storitev, je Agitavit Solutions d.o.o. s svojim glavnim poslovnim naslovom na Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: 78870810, matična številka:1797174, ki ga zastopa Anka Brus, direktorica (v nadaljevanju besedila upravljavec).

2.2 Podatki o uporabnikih, ki se zbirajo

Upravljavec o Uporabnikih zbira naslednje podatke:

• Ime
• Priimek
• E-naslov
• Naziv delovnega mesta
• Podjetje
• Naslov podjetja/naslov stalnega prebivališča, kadar gre za fizično osebo
• Mesto
• Država
• Kontaktni telefon (*)
• Davčna številka pravne osebe/EMŠO ali davčna številka fizične osebe

Osebni podatki, ki so označeni z znakom (*) so neobvezni, kar pomeni, da jih Uporabnik posreduje le, če to želi. Uporabnik, ki neobveznih osebnih podatkov ne posreduje, zaradi tega ne trpi škodljivih posledic.

Upravljavec obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih Uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Upravljavec na spletnem mestu uporablja sejne piškotke (angl. session cookies), pri uporabi katerih ni mogoča identifikacija Uporabnikov.

2.3 Obdelava podatkov

Upravljavec zbira osebne podatke posameznikov na naslednjih pravnih podlagah: pogodba in soglasje posameznika.

Upravljavec bo zbrane podatke o Uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

• Zagotovitev storitve, ki jo je izbral Uporabnik,
• Pošiljanje zapisov, ki so predmet naročniške pogodbe,
• Za pošiljanje reklamnih materialov in sporočil (navadnih, e-sporočil, SMS, MMS) na Uporabnikov naslov (fizični in/ali elektronski) in telefonsko številko, ki ju Uporabnik posreduje upravljavcu,
• Za razvoj in testiranje funkcionalnosti storitev,
• Za generiranje pregledov, ki prikazujejo bazo Uporabnikov in vzorce,
• Za verifikacijo identitete z namenom preprečevanja prevar,
• Reševanje sporov.

Upravljavec sme zbirati osebne podatke o posameznikih za namen iz 3. alineje prejšnjega odstavka le v primeru, če je pridobil prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno soglasje posameznika, da dovoljuje zbiranje osebnih podatkov za ta namen.

Posamezniki, ki so podali soglasje iz prejšnjega odstavka, pridobijo pravice, opredeljene v 4. poglavju te Politike (pravice Uporabnikov).

Upravljavec lahko uporablja podatke v anonimizirani obliki za statistične in tržne analize, pri čemer mora zagotoviti, da je anonimizacija izvedena na način, ki dejansko učinkovito onemogoča določitev posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Orodja, ki jih upravljavec uporablja za statistične in tržne analize, so podrobneje opredeljena v 7. in 8. poglavju te Politike.

Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov glede na tveganje, ki ga obdelava predstavlja. V primeru, da posameznik, katerega osebne podatke obdeluje Uporabnik znotraj storitve na upravljavca naslovi kakršnokoli zahtevo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, je upravljavec dolžan to zahtevo posredovati Uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi sodelovati z Uporabnikom glede razrešitve zahteve.

Uporabnik izrecno priznava, da šteje za upravljavca osebnih podatkov v razmerju do posameznikov iz zgornjega odstavka, medtem ko Agitavit d.o.o., v razmerju do teh posameznikov opravlja vlogo pogodbenega obdelovalca.

2.4 Posredovanje podatkov

Upravljavec zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če tako določajo veljavni predpisi. Varstvo podatkov in čas hrambe.

3 Varstvo podatkov in čas hrambe

Upravljavec varstvo podatkov zagotavlja v skladu s to Politiko, internimi pravilniki s področja varstva osebnih podatkov in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Slovenije in predpisi Evropske unije.

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler ni zagotovljena uresničitev namena njihove hrambe (rok hrambe).

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug predpis za posamezne vrste osebnih podatkov ne določajo drugače.

Upravljavec Uporabniku, ki želi več informacij glede skladnosti z zakonodajo in postopki za zagotavljanje skladnosti, omogoča dostop do brošure upravljavca »Knjižica o skladnosti z ZVOP in GDPR«, ki je dostopna na zahtevo na spodaj navedenih kontaktnih podatkih.

4 Pravice uporabnikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli prekliče dano privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:
(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Če upravljavec, ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je upravljavec dolžan nemudoma, najpozneje pa v enem mesecu od prejema zahteve, posameznika obvestiti o razlogih za ne ukrepanje ter ga opozoriti na možnost vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

5 Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa

Upravljavec ob vsakem sumu kršitve varstva osebnih podatkov takšno kršitev sporoči državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, v primeru suma storitve kaznivega dejanja pa policiji ali tožilstvu. Kadar je verjetno, da lahko kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

6 Izključitev odgovornosti

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi Uporabniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na Uporabnika.

7 Piškotki in njihova uporaba

Piškotek je majhna datoteka na trdem disku vašega računalnika. Našemu spletnemu mestu omogoča, da identificira vaš računalnik, med tem ko si ogledujete različne strani na naši spletni strani.

Piškotki dovoljujejo spletnim mestom in aplikacijam, da shranijo svoje nastavitve, da predstavijo vsebino, možnosti ali funkcije, ki so značilne za vas. Prav tako nam omogočajo, da vidimo podatke, na primer koliko Uporabnikov uporablja spletno stran in katere strani obiščejo.

Piškotke lahko uporabimo za:

• Ugotovitev ali ste prijavljeni v storitev
• Shranjevanje informacij o vaših navadah pri uporabi storitve z namenom, da se vam predstavijo informacije, ki so za vas pomembne
• Za vašo prepoznavo, ko se vrnete na spletno stran storitve z namenom, da se vam predstavijo informacije, ki so za vas pomembne.
• Analizo uporabe in prometa z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.
• Testiranje vsebine. Primer: en Uporabnik vidi različno vsebino kot drug Uporabnik.

Piškotki nam ne omogočajo dostopa do vašega osebnega računalnika ali kakršnihkoli informacij o vas, razen tistih, ki jih nameravate dati v skupno rabo z nami.

Ta politika o varovanju zasebnosti ne zajema uporabe piškotkov s strani naših partnerjev in podružnic. Nimamo dostopa ali nadzora nad temi piškotki.

S pomočjo nastavitev piškotka spletnega brskalnika lahko ugotovite, kako naše spletno mesto uporablja piškotke. Če ne želite, da naše spletno mesto shranjuje piškotke v računalniku ali napravi, morate v spletnemu brskalniku nastaviti, da zavrne piškotke. Vendar upoštevajte, da lahko to vpliva na delovanje storitve in na uporabniško izkušnjo. Nekatere spletne strani in storitve morda ne bodo na voljo za vas. Če niste spremenili brskalnika, da bi zavrnili piškotke, bo naša storitev izdala piškotke, takrat ko jo obiščete.

8 Google analitika

Piškotke uporabljamo tudi za analizo na področjih:

• Google Analytics Reporting
• Google Analytics Marketing
• Google Display Network Impression reporting
• Google Analytics Demographics and Interest Reporting

9 Varnost

Nikoli ne smete deliti svojih podatkov o storitvi z nikomer drugim, vključno z uporabniškim imenom in geslom. Priporočamo, da uporabite edinstveno geslo za dostop do, ki ni povezan z drugimi spletnimi mesti. Redno preverjajte svoj dostop do, da zagotovite, da osebne informacije niso bile spremenjene ali spremenjene.

Vse sumljive dejavnosti v zvezi z vašim dostopom, vključno z upravljavcu na spodaj navedene kontaktne informacije.

10 Povezave na zunanja spletna mesta in storitve

Ta Politika se nanaša samo na storitev in ne na spletna mesta tretjih oseb. Lahko vam posredujemo povezave do drugih spletnih strani, za katere menimo, da bi lahko bili zanimivi za naše Uporabnike. Vendar zaradi narave svetovnega spleta ne moremo jamčiti za standarde zasebnosti na vsaki spletni strani, na katero se povezujemo in nismo odgovorni za vsebino spletnih mest tretjih oseb. Informacije, ki jih vi izberete, da se posredujejo tretjim osebam, niso zajete s to Politiko. Močno vam priporočamo, da predhodno preberete politike varovanja zasebnosti na spletnih mestih tretjih oseb.

11 Kontaktne informacije

V primeru vprašanj glede varovanja zasebnosti ali kakršnegakoli neko splošnega vprašanja, se prosim obrnite na naslednje kontakte:

• Elektronski naslov: support@ehrm.net
• Naslov podjetja: Agitavit Solutions d.o.o. Letališka cesta 33F, SI-1000 Ljubljana

12 Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te Politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te Politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med Uporabniki in upravljavcem se uporabljata slovensko pravo in pravo Evropskih skupnosti (vključno z Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov). Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče glede na vsakokratni sedež upravljavca.

Velja od 15.02.2018